Để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra bệnh viện cuối năm. Các khoa, phòng truy cập vào website của Cục Khám chữa bệnh để xem Hướng dẫn Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2014:

http://www.kcb.vn/huong-dan-kiem-tra-danh-gia-chat-luong-benh-vien/