Hội đồng quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Phước Long xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm mục đích động viên toàn bộ cán bộ, viên chức hăng hái thực hiện tiêu chí chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí.

Căn
cứ vào Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ y tế về việc
hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh
viện;

Hội
đồng quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Phước
Long xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện nhằm mục đích động viên
toàn bộ cán bộ, viên chức hăng hái thực hiện tiêu chí chất lượng bệnh viện theo
bộ tiêu chí.

          Phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi
thành viên trong bệnh viện, ngăn chặn kịp thời những cá nhân có biểu hiện tiêu
cực trong khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh tại bệnh viện.

          Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ nhận
thức về nội dung nâng cao chất lượng bệnh viện. Khuyến khích động viên và nhân
rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt các giải
pháp nâng cao chất lượng bệnh viện.

          Từng khoa, phòng tổ chức phát động
phong trào thi đua với chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với yêu
cầu nhiệm vụ chuyên môn của khoa, phòng. Đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp
thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể.


Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử
của cán bộ, viên chức trong bệnh viện và các quy định về y đức. Thực hiện đúng
Quy chế chuyên môn của Bộ Y tế.


Mỗi khoa, phòng đều có xây dựng khẩu hiệu hành động (Slogan) mang ý nghĩa và
đặc trưng của khoa, phòng.


Công khai giá dịch vụ y tế trên các bảng, tại khu vực dễ quan sát, dễ đọc, kịp
thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế.

 – Các buồng khám, các bác sỹ phải đến khám
đúng giờ quy định; cải tiến quy trình khám bệnh, xét nghiệm, thủ tục vào viện,
chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; phát số khám bệnh,
thủ tục trả thẻ Bảo hiểm Y tế nhằm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh.

 – Cung ứng thuốc bảo đảm chất lượng, thực hiện
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cung ứng đủ
các loại thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất để phục vụ người bệnh.


Hội đồng thuốc và điều trị của  bệnh viện
kiểm soát việc sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định kỹ thuật, tăng
cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều
trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh của Bộ Y tế. Phòng ngừa
và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn, khắc phục các nguyên nhân gây
tai biến, sai sót nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.


Thường xuyên kiểm tra các khoa, phòng việc thực hiện các Quy chế, Quy định của
Bộ Y tế và bệnh viện để kịp thời chấn chỉnh, khen thưởng, kỷ luật.


Kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo
yêu cầu của Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT, ngày 07/12/2007 về việc nâng cao chất
lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và Chương trình 527/CTr-BYT ngày
18/6/2009 của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám
chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Bảo hiểm Y tế.

-Tăng
cường Kiểm tra, giám sát về tinh thần thái độ, giao tiếp ứng xử của Điều dưỡng,
NHS, KTV, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác
điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, Công tác vệ sinh trật tự buồng
bệnh tại khoa, phòng.


Kịp thời cung ứng vật tư tiêu hao, đảm bảo cho công tác phục vụ bệnh nhân tại
các khoa, kiểm tra cơ sở hạ tầng, sửa chữa, tu bổ quạt, tủ, bàn, ghế, giường,…
để người bệnh không phải nằm ghép. Đảm bảo điện, nước phục vụ 24/24h.


Đảm bảo trang thiết bị phục vụ người bệnh, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, máy móc
định kỳ. Sửa chữa hoặc mua sắm các thiết bị, máy móc cần thiết đảm bảo đáp ứng
nhu cầu cần thiết của  người bệnh. 


Thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh bếp, phòng ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm. Thực hiện Thông tư 08/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác dinh dưỡng,
tiết chế trong bệnh viện.


Kiểm tra, giám sát các khoa, phòng về công tác kiểm soát nhiểm khuẩn, việc thực
hiện Thông tư 18/2009/TT-BYT về hướng dẫn công tác kiểm soát nhiểm khuẩn bệnh
viện. 


Cân đối các nguồn kinh phí hợp pháp để đề xuất: sửa chữa, cải tạo về cơ sở hạ
tầng, sửa chữa, mua bổ sung, thay thế một số trang thiết bị, máy móc, vật tư…
cần thiết phục vụ người bệnh. Hội đồng quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Phước Long đề nghị các khoa, phòng đồng bộ thực
hiện các biện pháp cụ thể đã nêu trên để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra nhằm
nâng cao chất lượng bệnh viện.