Ban hành kèm theo Quyết định số: 1045/QĐ-SYT ngày 18/12/2015, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu

Danh mục kỹ thuật  bệnh viện được bổ sung năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1045/QĐ-SYT ngày 18/12/2015, của Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu)